ما و نامهاي تاريخي

اين روزها، روزهاي بزرگداشت خليج فارس است. در كنار تبليغاتي كه در اين باره برپاست،  بهترين كار را مركز ايران شناسي كرد كه چاپ همه نقشه هاي تاريخي خليج فارس در مجموعه اي واحد و نفيس بود. اينها همه عكس العمل طبيعي ملتي است در برابر خطري كه متوجه مرزهاي سياسي و هويت تاريخي خويش مي بيند.

/ 0 نظر / 17 بازدید