آیا تاریخ تکرار می شود؟

جملاتی مانند « تاریخ تکرار می شود » ، « باز هم تاریخ تکرار شد» و یا برخی گزاره های مشابه را گاهی هنگام رخ دادن واقعه ای از زبان این و آن می شنویم. معمولا در این موارد، گویندگان چنین جملاتی، واقعه ای را که بعد از واقعه ای دیگر رخ داده، و به نظر آنان کاملا منطبق با واقعه قبلی است، مصداق تکرار تاریخ معرفی می کنند، اما واقعیت این است که این سخن مشهور، اصل و پایه ای ندارد و صرفا ناشی از یک خطای معرفتی است. به این دلیل که

 

الف. اگر یک واقعه تاریخی را اتفاقی بدانیم که به علل و دلایلی خاص، به دست فاعلانی  مشخص، در زمان و مکانی معین رخ داده است و تأثیراتی ویژه بر جای نهاده است، باید گفت امکان تکرار چنین واقعه ای هرگز وجود ندارد، زیرا در واقعه دوم، نه علتها و دلایل عینا تکرار می شوند، نه  فاعلان واقعه پیشین حضور دارند، نه زمان حادثه، زمان واقعه قبلی است و نه معمولا مکان واقعه اول، کاملا دست نخورده باقی مانده است. مسلما کمیت و کیفیت تأثیرات دو واقعه نیز نمی توانند مانند هم باشند.

 

ب. نکته دوم اینکه حکم دادن به تکرار واقعه ای تاریخی، مستلزم این است که قائلین به آن ادعا کنند؛ حقیقت واقعه اول و دوم را کاملا دریافته اند و مقایسه کامل آنها با هم نشان داده است که این دو واقعه از هر نظر منطبق برهم هستند. اما این ادعایی است که هیچ مورخی (به معنی دقیق کلمه) گستاخی مطرح کردن آن را ندارد. زیرا درک تمامی ابعاد یک واقعه تاریخی نه منطقا و نه در عمل  ممکن نیست .

 

اما ظاهرا آنچه منجر به صدور چنین جملات و ادعاهایی می شود، تنها مشابهت هایی است که گاه میان دو واقعه وجود دارد. این مشابهت ها ممکن است کم نباشند، ولی هیچ گاه بیشتر از تفاوتهای موجود میان آن دو واقعه نیستند. نتیجه آن که  این تنها نوعی ساده اندیشی است که از وجود شباهتهایی کلی  میان دو واقعه، چنین نتیجه گرفته شود که واقعه دوم تکرار واقعه اول است.

 

/ 1 نظر / 42 بازدید
مهرداد صدقی

سلام آقای قنوات با توجه به مطلبی که عنوان کرديد می خواستم سوالی بپرسم و در اين رابطه فرضيه ای را مطرح نمايم. برای اینکه این فرضیه بهتر درک شود خوب است آن را به صورت شماتیک و تصویری در نظر بگیریم. آيا اين امکان وجود دارد که تاريخ حرکتی مارپيچی حول يک نقطه داشته باشد و در مقاطعی که اين حرکت مارپيچی بر روی يک محور قرار می گيرد ما می توانيم شباهت های زيادی را در نهاد های يک جامعه با مرحله قبلی که آنهم روی همان محور قرار گرفته است تشخيص دهيم. البته همانطور که شما در مطلبتان اشاره کرديد شباهت کاملا ديده نمی شود چون عوامل به وجود آورنده آن با هم تفاوت دارند. اما به نظر می رسد يک روح کلی در دو دوره شبيه به هم بوده است. اگر بخواهم منظور خود را با مثالی که در ظاهر ربطی به تاريخ ندارد می توانم مسئله مد را مثال بزنم: در تغييرات مد و سبک زندگی ما می بينيم که تکرارهايی را در دوره های نسبتا قابل پيش بينی شاهد هستيم که شباهت های زيادی با هم دارند هر چند عينا با هم مطابقت ندارد و مد جديد چيزی فراتر از مد مشابه خود در ۴۰ سال پيش است. انگار رويداد های ۴۰ سال گذشته اين سبک جديد را يک پله به جلو رانده است و آنرا گس